بخشنامه آئین نامه اجرائی نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی های متوفی و گواهی پرداخت مالیات بر ارث تبصره ۲ ماده ۲۶ و ۳۴

بخشنامه آئین نامه اجرائی نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی های متوفی و گواهی پرداخت مالیات بر ارث تبصره ۲ ماده ۲۶ و ۳۴

بخشنامه آئین نامه اجرائی نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی های متوفی و گواهی پرداخت مالیات بر ارث تبصره ۲ ماده ۲۶ و ۳۴ بدین شرح می باشد:

شماره: ۰۹-۹۵-۲۰۰

تاريخ: ۰۴-۰۲-۱۳۹۵

پيوست: دارد

بخشنامه  

۰۹ ۹۵ ۲۶ و ۳۴ م
مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهرانادارات کل امور مالياتي
موضوع ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي موضوع تبصره هاي۲ مواد ۲۶ و۳۴ اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴  قانون مالياتهاي مستقيم و فرم هاي مربوط به ماليات برارث
به پيوست آيين­ نامه ­هاي اجرايي مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويب نامه­هاي شماره ۳۸۶۲/ت ۵۲۸۰۴ هــ  و ۳۸۶۹/ت ۵۲۸۸۵ هــ مورخ ۲۱-۱-۱۳۹۵ هيأت محترم وزيران به همراه فرم­هاي پيوستبه شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ  مي­گردد.

۱- فرم اظهارنامه ماليات بر ارث موضوع ماده (۲۶) اصلاحي قانون  مالياتهاي مستقيم.

۲- کاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و دارايي و ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي موضوع ماده (۲۶) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

۳- فرم گواهي بلامانع بودن ثبت، انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غير مشمول متوفي موضوع بند (ج) ماده (۲۶) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

۴- فرم درخواست گواهي پرداخت ماليات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحي قانون  مالياتهاي مستقيم درخصوص:

۱-۴- ماترک رديف ۱ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم؛

۲-۴- ماترک رديف ۲ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم؛

۳-۴- ماترک رديف ۳ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم؛

۴-۴- ماترک رديف ۴ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم؛

۵-۴- ماترک رديف ۵ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم؛

۶-۴- ماترک رديف ۶ ماده ۱۷ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

۵-  کاربرگ (فرم) نتيجه رسيدگي به درخواست گواهي پرداخت ماليات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

۶- فرم گواهي پرداخت ماليات بر ارث موضوع ماده (۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم

الف– به منظور رسيدگي به ماليات بر ارث متوفيان ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد در هر اداره امور مالياتي، نسبت به ايجاد واحد مالياتي جداگانه اي اقدام گردد. در مورد متوفيان قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ کماکان واحدهاي مالياتي ارث قبلي مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب– پس از دريافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) اصلاحي قانون يا درخواست گواهي موضوع ماده (۳۴) اين قانون، واحد مالياتي يادشده، ضمن دريافت تصوير مدارک هويتي متوفي و وراث از جمله کارت ملي، شناسنامه، گواهي فوت، گواهي حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارايي­ها، ديون و بدهي متوفي نسبت به تشکيل پرونده مالياتي اقدام نمايد.

شايان ذکر است پس از پياده سازي سامانه دريافت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) و فرم درخواست گواهي ماده ۳۴ اصلاحي  قانون ، تسليم اظهارنامه و فرم اخيرالذکر، منوط به ثبت نام متوفي و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگيري و شناسه مالياتي به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهي الکترونيکي ماده ۳۴ قانون اصلاحي مذکور خواهد بود.

بديهي است اطلاعات مربوط به پرونده متوفيان و وراثي که قبل از پياده سازي سامانه مزبور به صورت دستي تکميل شده است ، مي بايست پس از راه اندازي سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و براي متوفي و وراث شناسه مالياتي صادر گردد.

پ – تا راه اندازي سامانه يکپارچه مالياتي سازمان ، لازم است ادارات امور مالياتي به منظور هماهنگي امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (۲۶) يادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلي اقدام تا با هماهنگي دفتر اطلاعات مالياتي نسبت به ارسال کليه اظهارنامه­هاي تسليمي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار موضوع بند (ب) ماده (۱) آيين­نامه اجرايي ماده ۲۶ اصلاحي قانون مورد اشاره،اقدام شود.

ت – با توجه به قسمت اخير بند (ت) ماده (۱) آيين­نامه اجرايي ماده۲۶ اصلاحي قانون فوق، اگر متوفي مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي صلاحيتدار براي رسيدگي به ماليات بر ارث، اداره کل امور مالياتي شميرانات مي باشد.

ج – در مواردي که براي يک پرونده( متوفي) چند اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مؤدي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيتدار، مکلف به رسيدگي و ارزيابي کليه اظهارنامه­هاي مذکور با رعايت مقررات و ترتيبات مربوط مي­باشد..

چ – مبناي ارزيابي اموال و دارايي­ها براي تعيين مأخذ محاسبه ماليات با رعايت ماده (۱۷) قانون تاريخ تنظيم گزارش ارزيابي اموال مي­باشد و چنانچه مؤدي ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاريخ ابلاغ فرم نتيجه رسيدگي به درخواست گواهي موضوع ماده (۳۴) اصلاحي قانون مزبورنسبت به پرداخت ماليات متعلق اقدام ننمايد، اداره امور مالياتي مکلف است گزارش ارزيابي يادشده را به روز رساني نمايد.

ح-با توجه به  ماده (۱۳) آيين­نامه اجرايي ماده۳۴ اصلاحي قانون اعتراض مودي به ميزان ماليات مشخصه درصورت پرداخت ماليات قابل طرح در مراجع يادشده در ماده مذکور مي باشد.

خ –  مقررات آيين نامه­هاي صدرالذکر درخصوص متوفيان از ۱-۱-۱۳۹۵ به بعد بوده و براي متوفيان قبل از اين تاريخ، احکام قانوني قبل از اصلاحيه۳۱-۴-۱۳۹۴ از جمله مقررات مربوط تسليم اظهارنامه، رسيدگي و پرداخت ماليات ، صدور انواع گواهي­هاي مربوط و… جاري مي­باشد.

د – با توجه به حذف ماده (۳۱) قانون، صدور گواهي حصر وراثت متوفيان از۱-۱-۱۳۹۵به بعد موکول به ارائه گواهي موضوع ماده فوق نبوده ودر خصوص متوفيان تاپايان سال ۱۳۹۴مطابق مقررات ماده اخيرالذکر اقدام خواهد شد.

 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سارمان امور مالياتي کشور

 

تاريخ اجرا : ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ مدت اجرا :نا محدود مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ :فيريکي/سيستمي

بخشنامه آئین نامه اجرائی نحوه رسیدگی،ارزیابی اموال و دارایی های متوفی و گواهی پرداخت مالیات بر ارث تبصره ۲ ماده ۲۶ و ۳۴

 

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *